Jézus keresztelése: a keresztény hit erős jelképe

Jézus keresztelése története a kereszténység egyik legfontosabb és legismertebb története. Annyira fontos, hogy ez az első dolog, amit a keresztények elmondanak, amikor a hitvallásukat imádkozzák.

Jézust Keresztelő János keresztelte meg a Jordán folyónál. János így szólt Jézushoz: „Tőled kell megkeresztelkednem, és mégis hozzám jössz?”

Jézus keresztelése

Jézus így válaszolt: „Most engedd meg, hogy beteljesíthessünk minden igazságot.” Aztán János beleegyezett.

Amikor Jézus feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galambként leszáll rá.

Jézus Krisztus, aki a Szentlélektől fogantatott, Szűz Máriától született, Poncius Pilátus alatt szenvedett, keresztre feszítették, meghalt és eltemették; alászállt a pokolba; a harmadik napon feltámadt a halálból; felment a mennybe, és mindenható Atya Isten jobbján ül; onnan jön ítélni élőket és holtakat.

Jézus élete, tanításai és a kereszténység

Jézus a kereszténység központi alakja, amely a világ legnagyobb vallása. Jézus Galileában született és zsidóként élt. Jeruzsálembe utazott, ahol bűnösnek tartott emberek tanítója lett. Jézust római katonák keresztre feszítették a kereszten, és húsvét napján halt meg.

Jézus a kereszténység központi alakja. Őt Isten Fiának és az emberiség megmentőjének tartják. Az élet, a tanítások és a kereszténység összefonódik. A keresztények azt hiszik, hogy Jézus az Ószövetségben megjövendölt Messiás.

Keresztelő János fellépése

Keresztelő János próféta, aki hirdeti üzenetét, hogy előkészítse az utat Jézus Krisztusnak.

Keresztelő János a kereszténység fontos alakja. Próféta volt, aki azért hirdette üzenetét, hogy előkészítse az utat Jézus Krisztusnak. János megkeresztelte Jézust, és ő volt az is, aki megjövendölte, hogy keresztre feszítik és feltámad.

Keresztelő János prédikátor és próféta volt, aki azért jött, hogy előkészítse az utat Jézus Krisztus eljöveteléhez. 

A Jordán folyóban keresztelt embereket, csak vászonruhát viselt a derekán, és Isten eljövendő országáról prédikált. János nemcsak a kereszténységben volt fontos személy, hanem a judaizmusban is.

János azt hirdette, hogy Jézus „Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit”, és figyelmeztette az embereket, hogy térjenek meg, mert „a fejsze már a fák tövében van”. 

János prédikációja népszerűtlenné tette Heródes Antipas körében, aki bebörtönözte és végül kivégeztette.

Jézus megkeresztelkedésének ábrázolásai

Jézus megkeresztelkedése a keresztény művészet leggyakoribb jelenete, és gyakran egy oltárkép központi része. A legkorábbi ábrázolások egy teljesen felöltözött Jézust mutatnak be, amint Keresztelő János megkeresztelkedett.

A keresztelés első ábrázolásai nem voltak mind pontosak, és sokféle jelenetet mutattak be. Ezek a következők voltak:

  • Jézust gyermekként Keresztelő János megkeresztelte
  • Jézust felnőttként Keresztelő János megkeresztelte
  • Keresztelő János megkeresztelte Jézust tanítványai előtt
  • János megkereszteli Jézust a tanítványai előtt, akik messziről tanúskodnak ennek.

Jézus megkeresztelkedése a kereszténység egyik legfontosabb eseménye. A keresztény művészetben is döntő esemény, mivel gyakran ábrázolják festményeken és szobrokon.

Jézus megkeresztelkedésének ábrázolásai

Ez a rész Jézus megkeresztelkedésének ábrázolásait tárja fel, kezdve a korai festményekkel, és tovább haladva a későbbiekre. Vizsgálni fog néhány olyan kérdést is, amelyeket ezek az ábrázolások felvetnek, mint például Jézus és anyja, Mária kapcsolata, valamint a társadalomban elfoglalt helyük.

Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint, 3 Fejezet

Ez az evangélium az első az Újszövetség négy evangéliuma közül. Három fejezetre oszlik, és összesen 18 verset tartalmaz.

Máté evangéliumát egy zsidó írta, aki vámszedő volt, és a Palesztinában élő zsidó keresztényeknek írták.

Úgy tartják, hogy ezt az evangéliumot Kr. u. 50-60 között írták, ami azt jelenti, hogy Jézus kereszthalála előtt vagy annak idején íródott. Ennek az evangéliumnak a szerzője nem volt Jézus tanítványa, de szemtanúja lehetett néhány eseménynek.

Máté evangéliumában találjuk először említést Jézus megkeresztelkedéséről, amely a keresztény hit jelentős eseménye.

Máté 3:13-17

13 Ekkor Jézus Galileából a Jordánhoz érkezett, hogy János megkeresztelje. 14 János azonban megpróbálta elrettenteni őt, mondván: 

„Tőled kell megkeresztelkednem, és te jössz hozzám?” 15 Jézus így válaszolt: „Aki bűntelen köztetek, az vessen rá először követ.” 16 És így megkeresztelkedett. 17 Később Jézus megéhezett. Jézust éppen most keresztelte meg Keresztelő János, és utána éhes volt.

Szent István Társulati Biblia – Lukács evangéliuma

Lukács evangéliuma a harmadik az Újszövetségben. Ez egy jól ismert könyv, amely Jézus történetét meséli el születésétől a mennybemeneteléig. Lukács evangéliuma a Biblia egyik legnépszerűbb könyve, és hatalmas hatással volt a kereszténységre.

A Szent István Társulat Bibliája – Lukács evangéliuma 1884-ben jelent meg. Robert Young és William Young fordította eredetileg héberről görögre, majd görögről angolra.

Urunk megkeresztelése

A keresztség a bűnök lemosásának szentsége. Jézus ezt tette, hogy megmutassa nekünk, mennyire szeret minket, és meg akar bocsátani nekünk. A keresztség egyben Krisztusban való új életünk jelképe is.

Az úrvacsora lemossa a bűnt, és a megkeresztelt embernek „új életet” ad Krisztusban, vagy olyat, amely Krisztus kegyelme által megújult. 

A megkeresztelt személy az Egyház tagjává válik, és úgy kell élnie, ahogyan Jézus élt, Isten és mások iránti szeretettel, Isten üdvözítő erejébe vetett hittel és az örök élet reményével.

Jézus megkeresztelkedése a kereszténység egyik legfontosabb eseménye. Ebben a cikkben megvizsgáljuk Jézus megkeresztelkedésének történetét és annak jelentését.

A Biblia azt mondja, hogy Keresztelő János megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban, mondván: “Én vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra. 

De utánam jön valaki, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok alkalmas a saruja viselésére. Ő majd megkeresztel téged. Szentlélekkel és tűzzel.” (Máté 3:13-14)

Jézus a mi barátunk.

Jézus a barátunk. Elment Johnhoz, hogy tudatja vele, hogy ez az én szeretett fiam, akiben nagyon örülök. Ezt mondta, amikor galamb alakjában feljött a vízből. Jézus a barátunk, és nekünk is barátoknak kell lennünk Jézussal.

Jézus megkeresztelkedése A év

Jézus megkeresztelkedése a kereszténység egyik legfontosabb pillanata. Ez volt az a pillanat, amikor Isten akarata feltárult népe előtt, és bejelentette, hogy az embert, Jézust választotta fiának. Ezt az eseményt „Jézus nyilvános működésének kezdetének” is nevezik.

Úgy tartják, hogy János, aki prófétaként szolgált, megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban. János annyira örült ennek az eseménynek, hogy azt mondta, mindenki jöjjön el és nézze meg saját szemével ezt a csodát.

Jézus megkeresztelkedése A év

Az év i.sz. 30 volt. A hely a Jordán folyó volt. Keresztelő János megkereszteli embereket a folyóban és Jézust is. János Jézus mellett van, de sokkal több, mint Jézus, mert ő volt Isten akarata és Isten lelke is. 

János nem akarta, hogy Jézus megkeresztelkedjen, de Jézusnak sok köze volt Jánoshoz Jordániában, aki szintén a Jordán mellett volt.

JÉZUS ÉRZELMEI Amikor Jézus érzelmeit akarjuk szemügyre venni

Jézus ember volt. Voltak érzései, megszületett, meghalt, és ma is él. Ez a rész azokról az érzelmekről fog beszélni, amelyeket Jézus érzett élete során. Az első érzelem, amelyet megvizsgálunk, Jézus lázadó érzése, amikor megkeresztelkedett. 

Ez a rész arról is szól, mit érezhetett Jézus, amikor utoljára feljött Jeruzsálembe a halála előtt, és arról is, hogy Jézus hány éves volt, amikor megkeresztelkedett.

Jézus a történelem leghíresebb személye. És úgy tűnik, hogy folyamatosan többet tudunk meg róla, és az érzelmeiről.

Fontos megjegyezni, hogy Jézus nem csak próféta vagy filozófus volt. Ő is férfi volt. Mindannyiunknak vannak érzelmei, és Jézus sem volt másképp. Valójában nagyon emberi érzelmei voltak.

Leave a Comment